กำเนิดของสปีชีส์

posted on 17 Jan 2009 20:21 by ideal-bio

 

5. กำเนิดของสปีชีส์

นักชีววิทยาหลายคนได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของสปีชีส์ไว้ดังนี้

1. ทางด้านสัณฐานวิทยา คือ สิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันในลักษณะทางสัณฐานและโครงสร้างทางกายวิภาคของสิ่งมีชีวิตใช้เป็นแนวคิดในการศึกษาด้านอนุกรมวิธาน

2. ทางด้านชีววิทยา คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถผสมพันธุ์กันได้ในธรรมชาติ ให้กำเนิดลูกที่ไม่เป็นหมัน แต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์กันก็อาจให้กำเนิดลูกได้เช่นกัน แต่เป็นหมัน

กลไกการป้องกันการผสมพันธุ์ระหว่างสปีชีส์ และการเกิดสปีชีส์ใหม่
การทดลองของ คาร์ปิเชงโก
การพัฒนากับวิวัฒนาการ การดื้อสารฆ่าแมลง และการดื้อยาปฏิชีวนะ

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet