2.1. แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ Jean Lamarck  

      ชอง ลามาร์ก นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้เสนอแนวคิดเพื่ออธิบายว่าสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขณะเกิดวิวัฒนาการ แนวคิดของลามาร์กนี้ เรียกว่า กฎการใช้และไม่ใช้(Law of use and disuse) มีดังนี้ "อวัยวะส่วนใดที่มีการใช้งานมากจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้น ขณะที่อวัยวะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานจะเสื่อมลงไป"  


      และกฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ (Law of inheritance of acquired characteristic) มีดังนี้ "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นภายในชั่วรุ่นหลานนั้นสามารถถ่ายทอดได้" แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์กเป็นแนวคิดที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับ แต่ได้กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มคิดที่จะศึกษาทดลองเรื่องวิวัฒนาการต่อไป และยังเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ยอมรับว่าโลกได้กำเนิดมานานหลายพันล้านปี

Comment

Comment:

Tweet