3.2. ทฤษฎีของฮาร์ดี - ไวน์เบิร์ก 

  

      จี เอช ฮาร์ดี และดับเบิลยู ไวน์เบิร์ก ได้ศึกษายีนพูลของประชากร และได้เสนอทฤษฏีของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กขึ้น โดยกล่าวว่าความถี่ของแอลลีลและความถี่ของจีโนไทป์ในยีนพูลของประชากรจะมีค่าคงที่ในทุกๆ รุ่น ถ้าไม่มีปัจจัยบางอย่างมาเกี่ยวข้อง เช่น มิวเทชัน แรนดอมจีเนติกดริฟท์ การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน เป็นต้น

      จากการทดลอง ประชากรดอกไม้ในรุ่นลูกยังคงมีความถี่ของจีโนไทป์และความถี่ของแอลลีลเหมือนประชากรในรุ่นพ่อแม่ หรือเรียกว่ายีนพูลของประชากรอยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก(Hardy-Weinberg Equilibrium)

p2+ 2pq+q2 = 1

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะถ่ายทอดพันธุกรรมไปกี่รุ่นก็ตาม หรือเรียกว่า ไม่เกิดวิวัฒนาการ

     กฎฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ได้กล่าวอีกว่าถ้าประชากร มีระบบการผสมพันธุ์แบบสุ่ม ค่าความถี่ของจีโนไทป์จะสัมพันธ์กับค่าความถี่ของอัลลีลด้วยสูตร (pA+qa)2 = p2AA+2pqAa+q2aa และค่าความถี่จีโนไทป์ที่สมดุล (equilibrium) ของยีนที่อยู่บนออโตโซมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการผสมพันธุ์แบบสุ่ม 1 รุ่น ถ้าความถี่ของอัลลีลเริ่มต้น ในเพศทั้งสองมีค่าเท่ากัน

  

ประชากรจะอยู่ในสมดุลตามกฎได้จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 

  1. ประชากรมีขนาดใหญ่
  2. ไม่มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายระหว่างกลุ่มประชากร
  3. ไม่เกิดมิวเทชัน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแอลลีลในประชากร
  4. สมาชิกทุกตัวมีโอกาสผสมพันธุ์ได้เท่ากัน
  5. ไม่เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ โดยสิ่งมีชีวิตทุกตัวมีโอกาสอยู่รอด และสืบพันธุ์ได้เท่ากัน

 

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (110.77.138.85|110.77.138.85) on 2015-03-04 23:11

big smile big smile big smile big smile

#1 By (110.164.76.129|110.164.76.129) on 2014-09-24 17:37