3.1. การหาความถี่ของแอลลีลในประชากร 

         ประชากรของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ถ้าทราบข้อมูลความถี่ของจีโนไทป์ (genotype frequency) หรือความถี่ของยีน (gene frequency) ของประชากรหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้สภาวการณ์เงื่อนไขจำกัด (indeal condition) จะสามารถคาดการณ์ได้ว่า ประชากรกลุ่มนั้นจะสามารถถ่ายทอดลักษณะไปสู่รุ่นลูกต่อไปได้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง การมี antigen ชนิด M หรือ N ถูกควบคุมด้วยยีนที่มีอัลลีล 2 ชนิด ที่มีความเด่นเท่ากัน ทำให้มีจีโนไทป์ 3 ชนิดคือ LMLM, LMLN และ LNLN แสดงลักษณะหมู่เลือดเป็นหมู่เลือด M, MN และ N ตามลำดับ

ตารางที่ 1 ข้อมูลสำรวจจากประชากรหนึ่งที่มีจำนวน 200 คน มีหมู่เลือดต่างๆดังนี้

คำนวณค่าความถี่ของอัลลีลได้ดังนี้

1. ใช้ข้อมูลตัวเลขที่สำรวจได้ (ตารางที่ 1)
คน 200 คน มีจำนวนอัลลีลทั้งหมด = 400 อัลลีล
อัลลีลชนิด LM มีจำนวนทั้งหมด = (90x2)+60 = 240 อัลลีล
ความถี่ของอัลลีล LM = 240/400 = 0.6
อัลลีลชนิด LN มีจำนวนทั้งหมด = (50x2)+60 = 160 อัลลีล
ความถี่ของอัลลีล LN = 160/400 = 0.4

2. ใช้ค่าความถี่ของจีโนไทป์
ความถี่ของอัลลีล LM = 0.45 + 1/2 (0.3) = 0.6
ความถี่ของอัลลีล LN = 0.25 + 1/2 (0.3) = 0.4
ค่าความถี่ของอัลลีลทั้งสองรวมกัน เป็น 0.6+0.4 = 1

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (118.175.20.165|118.175.20.165) on 2014-11-14 14:41