พันธุศาสตร์ประชากร

posted on 16 Jan 2009 19:46 by ideal-bio

3. พันธุศาสตร์ประชากร

      ประชากร หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่หนึ่งๆ โดยสมาชิกในประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถสืบพันธุ์ระหว่างกันได้ และได้ลูกที่ไม่เป็นหมัน ยีนทั้งหมดที่มีอยู่ในประชากรในช่วงเวลาหนึ่งเรียกว่า ยีนพูล(gene pool) ซึ่งประกอบด้วยแอลลีน(allele) ทุกแอลลีนจากทุกยีนของสมาชิกทุกตัวในประชากรนั้น

พันธุศาสตร์ประชากรเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน (gene frequency) หรือ การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล(allele frequency)

3.1. การหาความถี่ของแอลลีลในประชากร
3.2. ทฤษฎีของฮาร์ดี - ไวน์เบิร์ก  
3.3. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฮาร์ดี - ไวน์เบิร์ก
  

 

 

Comment

Comment:

Tweet