1.5. หลักฐานทางชีวะภูมิศาสตร์

การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในหมู่เกาะต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายกัน คาดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้น่าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่กลับพบว่าสิ่งมีชีวิตที่พบมีลักษณะแตกต่างกัน และยังพบอีกว่าสิ่งมีชีวิตบนเกาะ มีลักษณะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนแผ่นดินใหญ่ หรือเกาะบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การแพร่กระจายของนกฟินช์ชนิดต่างๆ ในหมู่เกาะกาลาปากอส 

* หมู่เกาะกาลาปากอสเป็นหมู่เกาะที่เกิดจากภูเขาไฟในมหาสมุทรแปซิฟิก 

พบว่านกฟินช์ในหมู่เกาะกาลาปากอสมีลักษณะคล้ายคลึงกับนกฟินช์ที่อาศัยบนทวีปอเมริกาใต้มากกว่านกฟินช์ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะต่างๆ อาจเป็นไปได้ว่าบรรพบุรุษของนกฟินช์ได้มีการอพยพมาจากทวีปอเมริกาใต้ แต่กระจายกันอยู่ จนกระทั่งมีวิวัฒนาการเป็นนกฟินช์หลากหลายสปีชีส์อาศัยอยู่บนเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะกาลาปากอสนั้น

 

ที่มา :  

http://people.rit.edu/rhrsbi/GalapagosPages/Pictures/LandBirds/FinchTypes.jpeg 

 

 

Comment

Comment:

Tweet