3.3. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฮาร์ดี - ไวน์เบิร์ก  

สามารถนำทฤษฏีของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กมาใช้ประโยชน์ในการคาดคะเนความถี่ของแอลลีลที่เกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรมในยีนพูลของประชากรได้

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

confused smile

#2 By manas (110.77.216.83) on 2013-08-07 17:36

#1 By manas (110.77.216.83) on 2013-08-07 17:35